රේල්ලුව Desk Calendar 2022Free E-Copy
calendar එකෙහි e-copy එකක් PDF ආකාරයෙන් නොමිලයේ ලබා ගත හැක. ඒ සඳහා පහත සබැඳියෙන් යන්න.

Desk Calendar
Desk Calendar එක අවශ්ය අයට ඉල්ලුම් කර ලබා ගත හැකිය.
(ඩිලිවරි ගාස්තුද සහිත මිල රුපියල් 1500කි)
ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා පහත සබැඳියෙන් යන්න.

Specifications
මුල් පිටුවද සහිතව පිටු 14කි.
එක් පිටුවක් අඟල් 6x10 ප්රමාණයෙන් වේ.
300gsm art board එකක මුද්රිතයි.


Sample Images
Post a Comment

2 Comments