දුම්රිය ස්ථාන

ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන (කොළඹ ප්‍රදේශය)

දුම්රිය ස්ථානය කේතය දුරකතන අංකය ආරම්භය
කොළඹ කොටුව FOT 0112434215 1917
මරදාන MDA 0112695722 1908


මාර්ග අනුව දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව

එක් එක් මාර්ග නාමය මත ක්ලික් කිරීමෙන් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව වෙත පිවිසිය හැකිය.
මාර්ග අංකය මාර්ගය
01 ප්‍රධාන මාර්ගය (කොළඹ - බදුල්ල)
02 මාතලේ මාර්ගය (පේරාදෙණිය - මාතලේ)
03 පුත්තලම මාර්ගය (රාගම - නූර්නගර්)
04 උතුරු මාර්ගය (පොල්ගහවෙල - කන්කසන්තුරේ)
05 මන්නාරම මාර්ගය (මැදවච්චිය - තලේමන්නාරම්තොට)
06 මඩකලපුව මාර්ගය (මහව - මඩකලපුව)
07 ත්‍රිකුණාමල මාර්ගය (ගල්ඔය - ත්‍රිකුණාමලය)
08 මුහුදුබඩ මාර්ගය (කොළඹ - බෙලිඅත්ත)
09 කැලණිවැලි මාර්ගය (කොළඹ - අවිස්සාවේල්ල)


Post a Comment

0 Comments