පුත්තලම් මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

ආපසු

ප්‍රධාන මාර්ගයේ රාගම හන්දිය දුම්රිය ස්ථානයෙන් මෙම මාර්ගය ආරම්භ වෙන අතර මීගමුව,හලාවත,පුත්තලම හරහා නූර්නගර් දක්වා දුම්රිය ධාවනය සිදුවේ. නූර්නගර් වලින් අවසන් නොවන මෙම දුම්රිය මාර්ගයේ කරඬිපුවල් හා පෙරියනාගවිල්ලු ලෙස අත්හැර දැමූ දුම්රිය ස්ථාන දෙකක්ද පවතී. නූර්නගර් සිට පෙරියනාගවිල්ලු දක්වා එම කොටස දැනට භාවිතා කරන්නේ සිමෙන්ති නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහායි. අංක 3 දරණ මෙම මාර්ගයට අයිති වෙන දුම්රිය ස්ථාන නාම පුවරු වල රතු පාටින් මේ 3 ඉලක්කම ලියලා තියනවා අපිට දකින්න පුලුවන්.

 

 

 

 

 

දුම්රිය ස්ථානය

කේතය

දුරකතන අංකය

ආරම්භය

පේරලන්ද

PRL

 

 

කඳාන

KAN

 

 

කපුවත්ත

KAW

 

 

ජාඇල

JLA

0112236409

1926

තුඩැල්ල

TUD

 

 

කුඩහකපොල

KUD

 

 

අලවතුපිටිය

AWP

 

 

සීදුව

SED

0112253571

 

ලියනගේමුල්ල

LGM

 

 

ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපය

IPZ

 

 

කටුනායක

KTK

0112254353

1926

කුරණ

KUR

0313616712

 

මීගමුව

NGB

0312222271

1909.12.01

කට්ටුව

KAT

 

 

කොච්චිකඩේ

KCH

0312277271

 

වයික්කාල

WKL

 

 

බෝලවත්ත

BLT

 

 

බොරලැස්ස

BSA

 

 

ලුණුවිල

LWL

0312255271

 

තුම්මෝදර

TDR

 

 

නාත්තණ්ඩිය

NAT

0322254271

 

වළහාපිටිය

WHP

 

 

කුඩාවැව

KWW

0323290525

 

නෙළුම්පොකුණ

NPK

 

 

මාදම්පේ

MDP

0323247671

 

කාක්කපල්ලිය

KYA

 

 

සවරාන

SWR

 

 

හලාවත

CHL

0322222271

1926

මානුවන්ගම

MNG

 

 

බංගදෙණිය

BGY

0322259570

 

ආරච්චිකට්ටුව

AKT

 

 

ආනවිලුන්දාව

AVT

 

 

බත්තුළුඔය

BOA

 

 

පුලිච්චකුලම

PCK

 

 

මුන්දලම

MNL

0323290526

 

මංගලඑළිය

MGE

 

 

මදුරන්කුලිය

MKI

 

 

එරුක්කලම්පිඩ්ඩි - නාගවිල්ලු

EPN

 

 

පාලාවි

PVI

0322269371

 

තිල්අඩිය

TDY

 

 

පුත්තලම

PTM

0322265271

1926

නූර්නගර්

NOR

0323292582

 

 

ප්‍රධාන මාර්ගය මාතලේ මාර්ගය උතුරු මාර්ගය මන්නාරම් මාර්ගය මඩකලපුව මාර්ගය ත්‍රිකුණාමල මාර්ගය මුහුදුබඩ මාර්ගය කැලණිවැලි මාර්ගය

Post a Comment

0 Comments