උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ස්ථාන

ආපසු

ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොල්ගහවෙල හන්දිය දුම්රිය ස්ථානයෙන් මෙම මාර්ගය ආරම්භ වෙන අතර අනුරාධපුරය,යාපනය හරහා කන්කසන්තුරේ දක්වා දුම්රිය ධාවනය සිදුවේ. මීට අමතරව මෙහිම දිගුවක් ලෙස මිහින්තලය දක්වා දුම්රිය මාර්ග කොටසක් ඇති අතර එය උතුරු මාර්ගයෙන් වෙන් වන්නේ අනුරාධපුරය දුම්රිය ස්ථානයට ඔබ්බෙන් ඇති මිහින්තලේ හන්දිය දුම්රිය ස්ථානයෙනි. එම කොටසේ මිහින්තලේ හන්දිය සහ මිහින්තලය අතර සමගිපුර හා අශෝකපුර ලෙස දුම්රිය නැවතුම්පොළවල් 2ක් පමණක් පිහිටා ඇත. අංක 4 දරණ මෙම මාර්ගයට අයිති වෙන දුම්රිය ස්ථාන නාම පුවරු වල රතු පාටින් මේ 4 ඉලක්කම ලියලා තියනවා අපිට දකින්න පුලුවන්.

 

 

 

 

 

දුම්රිය ස්ථානය

කේතය

දුරකතන අංකය

ආරම්භය

ගිරාඹේ

GRB

තලවත්තේගෙදර

TWG

පොතුහැර

PTA

0373989038

නයිලිය

NLY

කුරුණෑගල

KRN

0372222271

මුත්තෙට්ටුගල

MTG

මරළුවාව

මැද්දේගම

තුරුලියගම

හදිරවලාන

වැල්ලව

WEL

0373989037

පහල වරද්දන

පෝරපොල

පෝරපොල හන්දිය

පින්නගොල්ල

දෑවැද්ද

නෙළුම්පත්ගම

ගනේවත්ත

GNW

0373989035

තඹගල්ල

උඳුගොඩගම

උයන්ගල්ල

හිරියාල

HRL

වේරගල

මිරිහම්පිටිගම

නාගොල්ලාගම

NAG

0373989036

කුරහන්හේනේගම

තිඹිරියාගෙදර

TIM

වලස්වැව

මහව හන්දිය

MHO

0372275271

රන්දෙණිගම

RGA

අඹන්පොල

ABN

0253891292

ගල්ගමුව

GLM

0372253071

සෙනරත්ගම

SGM

0253891294

තඹුත්තේගම

TBM

0253891293

තලාව

TLA

0252276781

ශ්‍රාවස්තිපුර

SRP

0253853761

අනුරාධපුර නව නගරය

APT

අනුරාධපුරය

ANP

0252222271

මිහින්තලේ හන්දිය

MHJ

0252266616

සාලියපුර

SAL

පරසන්ගහවැව

PHW

0253891295

මැදගම

MEM

මැදවච්චිය

MWH

0252245671

පූනෑව

PON

ඊරට්පෙරියකුලම

EKM

වව්නියාව

VNA

0242222271

තාණ්ඩිකුලම

TDK

ඕමන්ත

OMT

0253777505

පුලියන්කුලම

PKM

0253244651

මාන්කුලම

MKM

0253244652

මුරකණ්ඩිය

MRK

0253244558

අරිවියල් නගර්

AVN

කිලිනොච්චිය

KOC

0253244653

පරන්තන්

PRN

0253245523

අලිමංකඩ

EPS

0253245524

පලෙයි

PAL

0253245525

එළුදුමට්ටුව

EML

මිරුසුවිල්

MSL

කොඩිකාමම්

KKM

0253246066

මීසාලේ

MES

සංකත්තානේ

SAK

චාවාකච්චේරිය

CCH

0253246067

තචන්තෝප්පුව

TPH

නාවක්කුලිය

NVK

0253246068

පුන්කන්කුලම

PNK

යාපනය මහ ලේකම් කාර්යයාල නැවතුම

යාපනය

JFN

0212222271

කොකුවිල්

KKV

කෝණ්ඩාවිල්

KDV

0243201652

ඉණුවිල්

INL

චුන්නාකම්

CKM

0212244271

මල්ලාකම්

MAL

තෙලිප්පලේ

TPL

මාවිත්තපුරම්

MVT

කන්කසන්තුරේ

KKS

0253246526

 

ප්‍රධාන මාර්ගය මාතලේ මාර්ගය පුත්තලම මාර්ගය මන්නාරම් මාර්ගය මඩකලපුව මාර්ගය ත්‍රිකුණාමල මාර්ගය මුහුදුබඩ මාර්ගය කැලණිවැලි මාර්ගය

Post a Comment

0 Comments